Regulamin Sklepu Internetowego - https://zamow.cocinaverde.pl/

I.          OGÓLNE POSTANOWIENIA

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamow.cocinaverde.pl. Sklep prowadzi spółka KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O.   wpisaną do KRS 0000788801, pod adresem 31-070 Kraków ul. Dietla 15Lu 1, NIP: 6762565790, REGON: 383234474 (dalej jako Sprzedawca).

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@cocinaverde.pl,

Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej zamow.cocinaverde.pl

Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Klient Biznesowy – Klient nie będący Konsumentem, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

I.             ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.         komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej,

2.         przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

3.         włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt.

5.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

II.         KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO OZNACZA KAŻDĄ CZYNNOŚĆ KLIENTA, KTÓRA PROWADZI DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ NIEGO Z TREŚCIAMI ZAWARTYMI W SKLEPIE.

1.         Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2 - 5.

2.         W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3.         Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.

4.         Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www. zamow.cocinaverde.pl

5.         W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Krakowskim Targiem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.

6.         Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.

7.         Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1.         niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.         korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.         niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

4.         korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

5.         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6.         korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III.           REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.         Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem 31-070 Kraków ul. Dietla 15Lu 1.

2.         Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.         Przyjmowanie zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.         Dostawa produktów do Klientów realizowana przez odbywa się w poniedziałki, wtorki i środy z wykorzystaniem firmy kurierskiej: DPD.

5.         Jeżeli paczka przekracza wielkością lub wagą rozmiar przewidziany dla danego rodzaju transportu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostawy na dostawę w kilku paczkach.

6.         Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV.        TOWARY

1.         Informacje przedstawione na stronie https://zamow.cocinaverde.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.         Informacje przedstawione na stronie https://zamow.cocinaverde.pl/ (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą z restauracji Cocina Verde.

3.         Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej https://zamow.cocinaverde.pl/ dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.

4.         Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej https://zamow.cocinaverde.pl/ nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.

5.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.

6.         Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie Sprzedawca jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie https://zamow.cocinaverde.pl/ lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony https://zamow.cocinaverde.pl/.

 

V.         ZAMÓWIENIA KLIENTA

1.         Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej https://zamow.cocinaverde.pl/

2.         Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.

3.         Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.         Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru. W przypadku Klientów którzy nie są zarejestrowani można złożyć zamówienie jako niezalogowany użytkownik i przy składaniu zamówienia można wybrać opcję aby założyć sobie konto z danymi wprowadzonymi do realizacji zamówienia.

5.         Sprzedawca nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż 50 zł w przypadku dostaw realizowanych transportem za pośrednictwem firm kurierskich.

6.         Odbiór osobisty przez klienta zamówienia: w restauracji Cocina Verde Kraków ul Dietla 15

7.         Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości o skompletowaniu zamówienia w godzinach 13.00 - 20.00

8.         Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane za pośrednictwem poniżej wymienionej firmy kurierskiej wiąże się z następującymi kosztami:

Dostawca

Koszt wysłania 1 paczki po przedpłacie brutto

Maksymalna waga

 1 paczki*

Przewidywany czas doręczenia***

Darmowa dostawa

Przesyłka kurierska DPD

14,99zł

30 kg

24 h

Dla zamówień, których wartość przekracza 60 zł (sprawdź regulamin promocji)

 

 

 

 

*Waga produktów oraz opakowania przesyłki. Waga przesyłki kalkulowana jest koszyku sklepu https://zamow.cocinaverde.pl/ Jeżeli waga zamówienia przekroczy wagę przewidzianą dla 1 paczki to całkowity koszt wysyłki zostanie powiększony o opłatę związaną w wysyłką kolejnej paczki

** Całkowity koszt wysłania zamówienia płatnego przy dostawie stanowi sumę kosztów wysłania 1 paczki po przedpłacie oraz opłaty za płatność przy dostawie
*** Przewidywany czas dostawy to czas, który upływa od wysłania gotowego zamówienia do momentu jego dostarczenia do klienta.

9.         Jeżeli paczka przekracza podane w tabeli wagi, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ilości paczek na dwie lub więcej, w zależności od łącznej wagi zamówienia.

10.       Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

11.       Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie spośród następujących:

-               gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia w restauracji Cocina Verde

-              kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. pracownik Sprzedawcy wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności). Możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;

-              on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie https://zamow.cocinaverde.pl/ w systemie Przelewy24 na zasadach określonych przez tego operatora na stronie https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Płatności online obsługuje firma PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (https://www.przelewy24.pl/o-nas).

12.       Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez Sprzedawcę jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym podczas składania zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.,

13.       Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.

14.       Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do Sprzedawcy wyłącznie za pośrednictwem emaila z numerem zamówienia z prośbą o zmianę lub telefonicznie do Sprzedawcy na nr tel 690 495 069 wraz z podaniem numeru zamówienia.

15.       Dostawy do Klientów, którzy wskazali jako sposób dostawy firmę kurierską realizowane są przez zewnętrzną firmę kurierską w godzinach jej pracy;

16.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:

-           zaistnienia siły wyższej,

-           nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;

-           przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub podmiotów przy pomocy których Sprzedawca realizuje sprzedaż towarów,

-           błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;

-           braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

17.       Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawi klientowi paragon.  Na życzenie Klienta dostarczamy faktury w wersji i papierowej dołączonej do przesyłki jak i na emaila.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

1.         Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.

2.         Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).

3.         Reklamacje można składać:

a.          KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O      31-070 Kraków ul. Dietla 15 Lu1

b.         na adres poczty elektronicznej: kontakt@cocinaverde.pl

4.         W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres kontakt@cocinaverde.pl

5.         Sprzedawca skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji oraz zostanie wystawiona faktura korygująca.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.         Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Krakowskim Targiem sp. z o.o. jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na http://zamow.cocinaverde.pl/formularz-odstapenia-od-umowy.pdf

2.         Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O      31-070 Kraków ul. Dietla 15 Lu1 na adres poczty elektronicznej: kontakt@cocinaverde.pl

3.         Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:

-           rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;

-           rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.         W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O.         31-070 Kraków ul. Dietla 15 Lu1 - na adres poczty elektronicznej: kontakt@cocinaverde.pl do zwrotu otrzymanego Towaru. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w momencie powrotu paczki do magazynu.

5.         W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O. w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

6.         W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

7.         Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru,

8.         Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9.         KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O. może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:

-           nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie https://zamow.cocinaverde.pl/;

-           wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;

IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Wszelkie prawa do strony https://zamow.cocinaverde.pl/ w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

2.         Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

3.         Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

4.         Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O. kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

5.         Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między KRAKOWSKIM TARGIEM SP. Z O. O. a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

6.         Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie https://zamow.cocinaverde.pl/ Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

7.         W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag należy wysłać wiadomość za pomocą formularza ”Kontakt z nami” znajdującego się w dolnej stopce strony https://zamow.cocinaverde.pl/   link: https://zamow.cocinaverde.pl/index.php?controller=contact

8.         Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

9.         W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Załączniki:

Zał. nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży http://zamow.cocinaverde.pl/formularz-odstapenia-od-umowy.pdf

Zał. nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Zał. nr 3 Polityka prywatności strony internetowej zamow.cocinaverde.pl